လူ႔အခြင့္အေရးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

၁။ အဂၤလိပ္စာတန္းထုိးပါရွိရမည္။

၂။ ျပသရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကုိကန္႔သတ္ျခင္းမရွိပါ။

၃။ ရုပ္ရွင္တြင္ ပါရွိေသာေနာက္ခံဂီတႏွင့္ သီခ်င္းတို႔၏ မူပိုင္ခြင့္ကို ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာက အျပည့္အ၀တာ၀န္ခံရမည္။

၄။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းပူးတြဲေပးပုိ႔ရမည္။

၅။ ဒါရုိက္တာ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းပူးတြဲေပးပုိ႔ရမည္။

၆။ ဒါရုိက္တာ၏ဓါတ္ပုံ၁ပုံပူးတြဲေပးပုိ႔ရမည္။ ဓါတ္ပုံအရည္အေသြးမွာ High Resolution ျဖစ္ရမည္။

၇။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ခန္း ဓါတ္ပုံ၂ပုံသုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ရွင္ပုိစတာ ၁ခုပူးတြဲေပးပုိ႔ရမည္။ ဓါတ္ပုံအရည္အေသြးမွာ High Resolution ျဖစ္ရမည္။ အထက္ပါ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ CD တစ္ခုထဲတြင္ ထည့္ျပီးေပးပုိ႔ရမည္။

၈။ ရုပ္ရွင္ကုိ DVD ၂ခ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ Blu-ray ၂ခ်ပ္ ေပးပုိ႔ရမည္။

၉။ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသရန္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရုပ္ရွင္စာရင္းကုိ HRHDIFF ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ၾကိဳတင္ေၾကညာမည္။ျပသရန္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးသူ Filmmaker မ်ားထံအေၾကာင္းၾကားမည္။ ျပသမႈအရည္အေသြးအတြက္ Filmmaker က ရုပ္ရွင္ကုိ .mpg သုိ႔မဟုတ္ .mp4 သုိ႔မဟုတ္ .mov ဖုိင္ျဖင့္ ထပ္မံပုိ႔ေပးရမည္။ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိမလာေသာ ရုပ္ရွင္၏ျပသမႈအရည္အေသြးမွာ Filmmaker ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

၁၀။ ျပည္တြင္းရုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသျပီးေသာရုပ္ရွင္မ်ား၊ အင္တာနက္တြင္ အခမဲ့ၾကည့္ရႈရန္ လႊင့္တင္ထားေသာရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ျပသျပီးေသာရုပ္ရွင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္မည္မဟုတ္ပါ။

၁၁။ ရုပ္ရွင္ေပးပုိ႔ရာတြင္ ျပဳိင္ပြဲ၀င္ခြင့္ပုံစံ ၁ခု ကုိရုပ္ရွင္၁ကားအတြက္သာအသုံးျပဳရမည္။ ရုပ္ရွင္၂ကားျဖစ္ပါကေနာက္ထပ္ ျပဳိင္ပြဲ၀င္ခြင့္ပုံစံျဖင့္ေပးပုိ႔ရမည္။

၁၂။ ေပးပုိ႔ျပီးေသာရုပ္ရွင္ကားမ်ားကုိျပန္လည္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္အဖြဲ႔အစည္း၏ Film Library တြင္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ ေပးပုိ႔ထားေသာရုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ခန္းဓါတ္ပုံမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ပုိစတာမ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမည္။

၁၄။ ျပသရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကုိသင့္ေလ်ာ္ရာ ႏုိင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မ်ားတြင္ ျပသႏုိင္ရန္ေပးပုိ႔သြားပါမည္။

၁၅။ ျပသရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာရုပ္ရွင္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အျခားျမဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ခရီးသြားရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မ်ား၌လည္းျပသမည္။ ႏုိင္ငံတကာအျခားဆက္စပ္ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မ်ားတြင္လည္း ျပသသြားမည္။

၁၆။ ျပသရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာရုပ္ရွင္မ်ားကိုျပည္တြင္းရုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္လႊင့္ျပသႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားသြားမည္။

၁၇။ ဆုေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဒုိင္လူၾကီးမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

၁၈။ ၁၁ ရက္ ဧျပီလ ၂၀၁၇ ထက္ေနာက္က်ေရာက္ရွိလာေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

၁၉။ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သုိ႔ ရုပ္ရွင္မ်ားေပးပုိ႔ျခင္းသည္ အထက္ပါအေျခခံစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္ခံသိရွိသေဘာတူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပါယ္သက္ေရာက္သည္။

Guideline

လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္သုိ႔ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားေပးပုိ႔ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္

ေက်းဇူးျပဳ၍ ရုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ထံသုိ႔ ရုပ္ရွင္မေပးပုိ႔ခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈေပးပါ။

ရုပ္ရွင္မ်ားေပးပုိ႔ရာတြင္ ျပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္ပုံစံတစ္ခုကုိ ရုပ္ရွင္တစ္ကားအတြက္သာ အသုံးျပဳပါ။ ေပးပုိ႔ရမည့္အေထာက္အထားမ်ားမွာ

(၁) DVD ၂ခ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ Blu-Ray ၂ခ်ပ္

(၂) ျပိဳင္ပဲြ၀င္ခြင့္ပုံစံ

(၃) ဇာတ္လမ္း အက်ဥ္း

(၄) ဒါရုိက္တာ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

(၅) ဇာတ္ကားအေပၚ ဒါရုိက္တာ၏ သေဘာထားအျမင္

(၆) ဒါရုိက္တာ ဓါတ္ပုံ ၁ ပုံ၊ ဇာတ္၀င္းခန္းဓါတ္ပုံ ၂ ပုံ သုိ႔မဟုတ္ ပုိစတာ ၁ ခုပါရွိသည့္ CD ၁ခ်ပ္

ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည့္စုံေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ၁၁ ရက္ ဧျပီလ ၂၀၁၇ ေန႔ ညေန ၅နာရီ အေရာက္ေနာက္ဆုံးထား ေပးပုိ႔ရမည္။

လိပ္စာ : အခန္း(ေအ)၈၀၇၊ ၈ လႊာ၊ တာ၀ါ (ေအ)၊ ၉မုိင္ Ocean၊ သီရိကြန္ဒုိ၊ ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမဳိ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္း : ၀၉ ၄၅၀၀ ၅၂၃၉၂


Human Rights Human Dignity International Film Festival

Rules and Regulations for international film submission

Rules and Regulations

1. Must have English subtitles if the film is not in English.

2. Film duration is not limited.

3. Filmmaker must have royalties for background music and songs used in the film. The use of original music or royalty-free music is strongly recommended but not mandatory for Festival submissions.

4. Must enclose a CD with:

(a) Dialogue list in English

(b) Synopsis of the film

(c) Director’s biography

(d) Director’s statement of the film

(e) One photo of the director

(f) Two promotional stills of the film or a film poster. All images should be high resolution.

5. Must submit 2 DVDs or 2 Blu-ray discs of the film for the preview.

6. Selected films for screening in the HRHDIFF will be announced in advance on www.hrhdiff.org. HRHDIFF will inform filmmakers via email and will request to send .avi / .mpg / .mp4 or .mov files for screening in the Film Festival.

7. Films shown in any local film festival, on local TV channels and on the Internet are not eligible for submission.

8. Must use a separate submission form for each film.

9. Once submitted, films may not be withdrawn from participation at the HRHDIFF. Submission DVDs and Blu-Ray discs will not be returned and filmmaker gives permission to the HRHDIFF to retain DVDs, Blu-Ray discs and promotional materials as part of its Festival library.

10. Local language, Burmese subtitle will be put into the films selected for screening at the Film Festival.

11. Selected films may be screened one or multiple times at various traveling film festivals during and after the Festival.

12. Filmmaker hereby grants HRHDIFF the rights to use all or part(s) of the film for promotional purposes; to use stills, biographical material, names and likeness from the film for promotional purposes and in Festival program, to show the film at press screenings and to exhibit the film during the Festival and at any time before and after the Festival.

13. Festival juries shall determine selections and award winners at their sole discretion.


Guideline for the submission for international films

Submission deadline is 11 April 2017.

Please read Rules and Regulations carefully before submitting your film. Please use one submission form for one film.

Required documents for the submission are:

1. 2 DVDs or 2 Blu-ray discs

2. Submission form

3. A CD with:

(a) Dialogue list in English

(b) Synopsis of the film

(c) Director’s biography

(d) Director’s statement of the film

(e) One photo of the director

(f) Two promotional stills of the film or a film poster. All images should be high resolution.

Online submission is not yet available. Film and required documents should be submitted to the following address:

Room A 807, 8th Floor, Building A, Thiri Condo, 9 Mile Ocean, Pyay Road, Mayangone, Yangon, Myanmar

Office: +95 (0) 9 4500 52392

Please feel free to contact us if you need any clarifications.

Email: [email protected]